Privacyverklaring

Privacy verklaring
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Stichting Vegan aan. Je wordt aangeraden deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen. Stichting Vegan is gevestigd in Rotterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77093410. Wij zijn per email te bereiken (info@stichtingvegan.nl) en via het contactformulier.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting Vegan omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om u zo goed mogelijk in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Stichting Vegan aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Stichting Vegan valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stichting Vegan behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op datum 11-2-2020. Stichting Vegan verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • voor -en achternaam, e mail adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact.
  •  
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt uw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met u op te kunnen nemen, maar worden niet gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van bepaalde diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen o.a. bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer.

Stichting Vegan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden zeven jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw naam en mailadres kan Stichting Vegan geen contact met u opnemen. Daarnaast is Stichting Vegan in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Stichting Vegan maakt geen gebruik van cookies. Elke keer wanneer u de website bezoekt, verzamelt zij wel analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft. Stichting Vegan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een ssl certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
​
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, dit staat in de AVG. Om misbruik te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen u te identificeren voordat u hiervan gebruik wil maken.